Kimyo fanidan testlar

[ O 2 ] =0,012 mol / l. Muvozanat konstantasini va NO 2 ning dastlabki konsentratsiyasini toping. 34. Reaksiya tezligini 90 marta oshirish uchun haroratni necha gradusga oshirish kerak? Reaksiyaning temperatura koeffitsenti 2,7 ga teng. A) H, D, T B) K, Ca, Ar C) O, O, O D) H, O, O. 23. 1S 2,2S 2,2P 6,3S 2,3P 6,3d 10. A) Kislorod, 8,64 B) Vodorod, 17,28 C) Vodorod, 2,7 D) Kislorod, 0,32. 10. Mis va ruxdan iborat 120 g qotishmadagi misning massa ulushi 60% bo'lsa, unga necha gramm rux qorilganda Cu 3 Zn 5 tarkibli qotishmaga aylanadi? A) Ca B) Al C) Li D) Mg. A) 0,47 B) 0,82 C) 0,52 D) 0,30. A) Grafit B) Olmos C) Fullerin D) Karbin. 25. Suvsiz sirka kislota tayyorlash uchun 91% li 400 g sirka kislota eritmasida qancha miqdorda (g) sirka angidrid eritilishi kerak? A) 364 B) 151 C) 51 D) 204. 4.Shunday gaz aralashmasi borki, undagi gazlarning massa ulushlari: 16. VIII B guruhidagi elementlardan faqat ikkitasi guruh nomeriga mos oksidlanish darajasi (+8) namoyon qilishlari mumkin, bular. ..? 17. Uchuvchan oltingugurt ftoridida oltingugrt yuqori valentlikni namoyon qiladi, shu ftoridning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang? C) Atom radiuslari kamayadi va elektron manfiyliklari ortadi. 24. Uch molekula atsetilenni trimerlanishidan qanday modda hosil bo'ladi? 19. Ma'lum sharoitda 10 litr SO 2 va SO 3 gazlari aralashmasining H 2 ga nisbatan zichligi 36 ga teng bo'lsa, dastlabki aralashmadagi SO 2 va SO 3 larning hajmini aniqlang? A) Enshteniy-249 B) Fermiy-248 C) Berkliy-248 D) Fermiy-257. A) 6,15; 1,97 B) 5,90; 1,78 C) 4,24; 3,15 D) 5,28; 1,15. 15. Na 2 CO 3. nH 2 O tarkibida uglerodning massa ulushi 4,8 % ga teng bo'lsa, n ning qiymati qancha bo'ladi? A) Enshteniy-249 B) Fermiy-248 C) Berkliy-248 D) Fermiy-257. A) 1,82 B) 1,79 C) 1,93 D) 1,87. 26. 24,3% li 70 g kumush nitrat eritmasiga tarkibida ekvivalent miqdorda natriy galogenid bo'lgan 80 g eritma qo'shildi. Cho'kma ajratilgandan so'ng 6,48% li eritma hosil bo'ldi. Reaksiyada qaysi tuzning eritmasi ishlatilgan? 4. U rangsiz, tiniq, nur sindirish xususiyati kuchli, eng qattiq modda, gap uglerodning qaysi allotropik ko'rinishi haqida? Search and New Tab by Yahoo offered by yahoo.com. This extension sets your search engine to Yahoo and customizes your new tab page with Flickr photos and access to your top sites Add-on sets your default search engine to Yahoo and brings a fresh look to your new tab page. Get powerful search results, gorgeous Flickr photos and quick access to your top sites each time you open a new tab!

Schrotpatronenpackungen und einzelne Patronen, die sich für die Taubenjagd eignen Aufgeschnittene Schrotpatrone Rio Sporting